Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten, verwijzingen, citaten of aanhalingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken verzoek ik u mij dit te melden.

Algemene voorwaarden

Op alle offertes afgegeven door deWaardcoaching en op alle opdrachten verstrekt aan deWaardcoaching zijn navolgende algemene voorwaarden van toepassing (8 artikelen).

Artikel 1.

Alle offertes door deWaardcoaching opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

Artikel 2.

Opdrachten die aan deWaardcoaching worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

Artikel 3.

Derden kunnen aan de dienstverlening van deWaardcoaching geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart deWaardcoaching voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 4.

Elke aansprakelijkheid van deWaardcoaching voor tekortkomingen van door deWaardcoaching ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 5.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor deWaardcoaching aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door deWaardcoaching gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

Artikel 6.

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen 16 kalenderdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van deWaardcoaching. Bedragen in rekening gebracht inzake deelname aan workshops en trainingen dienen twee weken voor aanvang te zijn bijgeschreven op de rekening van deWaardcoaching. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 1e dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.

Een geannuleerd gesprek zal in rekening worden gebracht als dit binnen 48 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Deelnamekosten aan workshops, trainingen en opleidingsprogramma's zijn verschuldigd wanneer:

  • annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang, het volledige bedrag is verschuldigd;
  • annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang, 50% is verschuldigd;
  • annulering plaatsvindt binnen drie maanden, er wordt €30 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8.

Alle overeenkomsten worden gesloten onder het regime van het Nederlands recht.

LOGO deeln.EC 310x154

Registraties

KVK 09209108 | BTW NL001855183B36